%100 Güvenli Alışveriş
%100 Orjinal Ürünler
600 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
İade Garantisi
%100 Orjinal Ürünler
600 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
Kapıda Ödeme
600 TL VE ÜZERİ KARGO BEDAVA
Siparişlerinizi Buradan Verebilirsiniz..

Dört Kapı Kırk Eşik İslam Toplumlarında Sufi Gelenekler ve Derviş Tipleri

135.00

Üretici Liste Fiyatı: 180.00

  • %25

    İNDİRİM

  • Hızlı Kargo

    1 Gün içinde Kargo

WhatsApp ile Sipariş
  • Paylaş
Ta­sav­vuf İs­lâm ta­ri­hi­nin bü­tün dö­nem­le­rin­de müs­lü­man top­lum­la­rın en yay­gın ve et­kin te­ma­yül­le­rin­den, an­la­ma ve ya­şa­ma bi­çim­le­rin­den bi­ri­dir. As­lın­da her di­nin hat­ta her ide­olo­ji­nin bir mis­tik ta­ra­fı ve bu­na gö­re şe­kil­le­nip ge­liş­miş mis­tik tip­le­ri var­dır. Züht, ta­sav­vuf ve ta­ri­kat dö­nem­le­rin­den ge­çe­rek ge­li­şen ve ken­di­ne mah­sus bir kav­ram­lar dün­ya­sı, bir na­za­ri­yat in­şa eden, pe­şi­sı­ra ku­rum­la­şan İs­lâm mis­ti­siz­mi ta­sav­vuf, ir­fan ve iş­ra­kî­lik ad­la­rı al­tın­da İs­lâm dü­şün­ce­si­nin ana da­mar­la­rın­dan bi­ri ol­muş­tur. Za­hit, mu­ta­sav­vıf, mü­rit, der­viş, sû­fi, ab­dal, şeyh, mür­şit, ku­tup, me­lâ­mi, eh­li ta­ri­kat, sul­tan, çe­le­bi, de­de, pîr, ba­ba, hu­ru­fî, ve­li, bek­ta­şî, ahi, rind, ka­len­der, ev­li­ya, ârif, mec­zup, âşık, mec­nu­n... gi­bi hem ta­sav­vuf ki­tap­la­rın­da hem de ede­bi­yat baş­ta ol­mak üze­re İs­lâm kül­tür alan­la­rı­nın he­men hep­sin­de rast­la­dı­ğı­mız tip­ler İs­lâm ta­sav­vu­fu ve ta­ri­kat kül­tü­rü­nün or­ta­ya çı­kar­dı­ğı bü­yük bir zen­gin­li­ğin ve de­rin­li­ğin işa­ret­le­ri­dir. Sü­ley­man Ulu­dağ’ın eli­niz­de­ki ese­ri, han­gi ad al­tın­da or­ta­ya çık­mış olur­sa ol­sun ve han­gi ni­te­lik­te bu­lu­nur­sa bu­lun­sun; uzun ta­rihi bo­yun­ca müs­lü­man top­lum­lar­da or­ta­ya çı­kan baş­lı­ca ta­sav­vu­fî ha­re­ket­le­ri ve bun­la­rın tip­le­ri­ni tas­vir et­mek, de­ğer­len­dir­mek mak­sa­dıy­la ka­le­me alın­mış­tır. Bu yö­nüy­le ta­sav­vuf ve ede­bi­yat baş­ta ol­mak üze­re İs­lâm ilim­le­ri, kül­tü­rü ve sa­nat­la­rıy­la il­gi­le­ne­cek her­ke­sin müs­tağ­ni ka­la­ma­ya­ca­ğı özel­lik­le­re sa­hip­tir.
Sayfa sayısı: 264
Boyut: 16,5x23,5 cm.
ISBN: 9789759954918
Son güncelleme: 07.12.2023